Zasady odbywania praktyk studenckich - Praktyki studenckie - KPP Hajnówka

Praktyki studenckie

Zasady odbywania praktyk studenckich

Data publikacji 18.02.2014

I. Wymagane dokumenty

         Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w KPP w Hajnówce powinny skompletować 

następującą dokumentację:

1. wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki,

2. imienne skierowanie na praktykę, wydane przez Uczelnię,

3. projekt umowy lub porozumienia o odbycie praktyki,

4. program praktyki,

5. kserokopia dowodu osobistego,

6. kserokopia dokumentu poświadczającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

7. poświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

       Zgłoszenia niekompletne  - do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów - nie będą

rozpatrywane.

II. Termin i miejsce składania dokumentów

        Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w Zespole Prezydialnym Kadr i Szkolenia KPP w Hajnówce lub przesłać drogą pocztową (adres: Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia KPP w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 1, 17-200 Hajnówka).

III. Kryteria i terminy rozpatrywania wniosków o odbycie praktyk studenckich w KPP w Hajnówce

Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odbycie praktyki studenckiej w KPP w Hajnówce:

1. złożenie wniosku co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk,

2. złożenie kompletu dokumentów,

3. zbieżność programu praktyki z zakresem zadań wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej KPP w Hajnówce.

Liczba miejsc odbywania praktyk jest ograniczona  i zależna od zakresu bieżących zadań poszczególnych komórek organizacyjnych KPP w Hajnówce, w związku z tym spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę. Wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn.

Wnioski sa rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przesyłana jest drogą elektroniczną bądź pocztową albo przekazywana telefonicznie w zależności od preferencji studenta.

IV. Podstawa odbywania praktyki

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej zawierana jest umowa lub porozumienie między Uczelnią i Komendą Powiatową Policji w Hajnówce.

V. Przebieg praktyki

1. W dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej student:

  • odbywa szkolenie bhp i p.poż.
  • zapoznaje się z Regulaminem pracy obowiązującym w KPP w Hajnówce,
  • otrzymuje identyfikator uprawniający do wejścia i przebywania na terenie KPP w Hajnówce w czasie odbywania praktyki, który zobowiązany jest oddac po zakończeniu praktyki.

2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestniczeniu w realizacji zadań wybranej komórki organizacyjnej KPP w Hajnówce.

3. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

4. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Uczelnię.

VI. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

Praktyki studenckie realizowane są w KPP w Hajnówce nieodpłatnie.

KPP w Hajnówce nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

Innych informacji na temat praktyk w KPP w Hajnówce udziela sie pod tel 85 873 4226.